ภาคกลาง

สิงห์บุรี
1 ร้านท่าข้ามเภสัช ค่ายบางระจัน 036-535292
2 ร้านจิตราหมอยา เมือง 081-2085096
3 ร้านฮงหยูโอสถ เมือง 081-8526506
อยุธยา
1 อู่ทองเภสัช เมือง 035-251195
2 สุวรรณโอสถ ผักไห่ 035-391193-4
สุพรรณบุรี
1 เหลืองทองเวชภัณฑ์ อู่ทอง 035-551177
2 อู่ทองฟาร์มาซี อู่ทอง 035-551221
3 ภก.ชุมชน อู่ทอง 035-551952
4 สมบูรณ์โอสถ ศรีประจันต์ 035-581241
5 ร้านโชคชัยโอสถ เดิมบางนางบวช 035-433579
6 ยาเภสัชกร เมือง 035-502678
7 ประชาเภชภัณฑ์ เมือง 035-511066
8 เต็กอังเภสัช เมือง 035-511181
9 สุ-เภสัช เมือง 081-4342127
10 เฮงฮั่วโอสถ สามชุก 035-571037
นครปฐม
1 ภก.ถนอมศักดิ์ เมือง 034-363442-3
2 บ้วนสุนโอสถ 1 เมือง 034-254381
3 บ้วนสุนโอสถ 2 เมือง 034-241040
4 สี่แยกเภสัช นครชัยศรี 034-331659
5 จี้อันตึ้ง นครชัยศรี 034-398212
6 ภก.สุริวัลย์ นครชัยศรี 034-389035
7 ยาจ๋าเภสัช ดอนตูม 034-371785
ราชบุรี
1 ห้างขายยาลี้ย่งฮุย บ้านโป่ง 032-211144
2 ไกรเพชรฟาร์มาซี เมือง 032-315556
กาญจนบุรี
1 ร้านเจริญผล ท่าม่วง 034-612126
2 ร้านปันยาดี เมือง 083-0605116
อ่างทอง
1 แต้เจริญกรุ๊ป เมือง 035-611194
สมุทรสาคร
1 สุบินเภสัช เมือง 034-811277
2 อองเภสัช เมือง 034-412697
3 เจริญเภสัช กระทุ่มแบน 02-8109329
สมุทรสงคราม
1 ศักดิ์ชัยเภสัช เมือง 034-711195
2 ทรงธรรมเภสัช เมือง 083-5594849
1 สุภชัยฟาร์มาซี เมือง 056-411695
2 ชัยพฤกษ์เภสัช เมือง 056-712705
3 ขวัญเรือนโอสถ เมือง 056-412049
4 โพธิ์ทองโอสถ หันคา 056-451128
5 นิรันดร์เวชภัณฑ์ หันคา 056-451641
อุทัยธานี
1 อุทัยเภสัช เมือง 086-4416872
2 หมอยาบ้านไร่ บ้านไร่ 087-8296645
นครสวรรค์
1 หจก.วิบูลย์ฟาร์ม่า เมือง 056-882294
2 นครเภสัช เมือง 056-336603
3 บริการเภสัช เมือง 056-212683
4 ศิริโรจน์โอสถ เมือง 056-221037
5 ชัยอรุณโอสถ เมือง 056-221338
6 รวมยา เมือง 056-256617
7 ประจวบเมดิซีน เมือง 056-221220
8 ศรีทองฟาร์มาซี เมือง 056-222430
9 พัฒนาเภสัช เมือง 056-371370
10 ปานขลิบโอสถ หนองบัว 056-251254
พิจิตร
1 อุดมเวชภัณฑ์ เมือง 056-611237
2 สุบินฟาร์มาซี เมือง 056-611210
3 สุทธิพรเภสัช เมือง 056-611909
4 ฮุยก๊กฟาร์มาซี ตะพานหิน 056-621025
5 เม้งฟาร์มาซี บางมูลนาก 056-631348
6 เภสัชชุมชน ทับคล้อ 056-641586
กำแพงเพชร
1 หจก.ชัยคลังยา เมือง 055-711305
2 รังษีเภสัช เมือง 055-712408
3 รังษีฟาร์ม่าแคร์ เมือง 055-713593
4 รุ่งอรุณฟาร์มาซี เมือง 055-711661
5 รวมเวชภัณฑ์ เมือง 055-711267
สุโขทัย
1 พลูสวัสดิ์เภสัช เมือง 055-611439
2 สว่างฟาร์มาซี เมือง 055-611484
3 จิวัฒน์เวชภัณฑ์ สวรรคโลก 055-641659
4 เรืองเวชเภสัช สวรรคโลก 055-642120
5 ยาเภสัชกร ศรีสัชนาลัย 089-2717118
6 นงลักษณ์เภสัช บ้านด่านลานหอย 089-8573417
อุตรดิตถ์
1 อุตรดิตถ์เภสัช เมือง 055-413373
2 ไพศาลเภสัช เมือง 055-411339
3 วิโรจน์เภสัช เมือง 055-411097
4 ไพบูลย์ฟาร์มาซี เมือง 085-6518899
5 ไพศาลโอสถ พิชัย 055-421085
พิษณุโลก
1 ไพศาลเวชภัณฑ์ เมือง 055-378298
2 คลินิคยา เมือง 089-6441168
3 ไทยเจริญเภสัช เมือง 055-259080
4 สหภัณฑ์เภสัช เมือง 055-258415
5 ฟาสิโน เมือง 055-219435-6
6 พิษณุโลกคลังยา เมือง 055-253081
7 วิชัยเภสัช บางระกำ 055-371213
8 สัวเภสัช วังทอง 055-311154
เพชรบูรณ์
1 บ้านยาเภสัช เมือง 089-6392087
2 เพชรบูรณ์ฟาร์มาซี เมือง 056-711594
3 รุ่งโรจน์ฟาร์มาซี ชนแดน 056-761179
4 วิเชียรโอสถ1 วิเชียรบุรี 056-791162
5 ทวีชัยเภสัช บึงสามพัน 056-731301
6 บุญเลิศโอสถ บึงสามพัน 056-757116
7 หมอยา บึงสามพัน 085-7262163
8 เมืองเพชรเภสัช บึงสามพัน 056-732158
9 วสันต์เภสัช หล่มสัก 056-701211
นครนายก
1 ร้านอมรโอสถ บ้านนา 037-381002
2 ร้านนครนายกฟาร์มาซี เมือง 037-311071,313025
3 หจก.เมดิ-ซัพพลาย เมือง 037-321482
1 ประสิทธิ์โอสถ บ้านนา 037-381078
2 สันติเภสัช บ้านนา 037-381053
วรินธรเภสัช เมือง 037-315934
ปราจีนบุรี
1 บจก.ปัณณ์ยา รีเทล นาดี 085-771325
2 วสันต์ฟาร์มาซี เมือง 037-211015
3 ร้านชุมชนเภสัชกรรม เมือง 037-211416
4 แสงสว่างโอสถ เมือง 037-211383
5 แสงชัยฟาร์มาซี เมือง 086-5653166
สระแก้ว
1 รามาเวชภัณฑ์ เมือง 037-241739
2 ศรีกิจโอสถ เมือง 037-241188
ชัยภูมิ
1 หมอยาฟาร์มาซี เมือง 080-1758641
2 ซ.เจริญฟาร์มาซี เมือง 044-812070
นครราชสีมา
1 ร้านโคราชเภสัช เมือง 044-248842-4
2 ร้านสยามฟาร์มาซี เมือง 044-243416,243490
3 หมอยาพลาซ่า เมือง 086-4787418
4 ร้านคลังยา เมือง 044-271481-2
5 สมบุญเภสัช เมือง 044-296773
6 ธนกิจเภสัช เมือง 044-253282
7 ไพบูลย์เภสัช เมือง 044-253197,244986
8 ห้างขายยาตราหมีบิน เมือง 044-241290
9 คลังเภสัช เมือง 089-7603183
10 ร้านขายยาภินันท์ยา เมือง 081-2046932
11 ทะเลยา เมือง 083-9666686
12 บ้านยาเป็นหนึ่ง เมือง 084-4094558
13 บ.สถานียา จำกัด เมือง 044-295700
14 วัฒนาเภสัช เมือง 044-213077
15 คลังยาเภสัชกร ครบุรี 044-448112
16 ครบุรีฟาร์มาซี ครบุรี 044-448024
17 คลังยาเภสัชกร1 โชคชัย 044-202583
18 วัชรินทร์ฟาร์มาซี บัวใหญ่ 080-4618073
19 ไทยแลนด์ฟาร์มาซี บัวใหญ่ 044-462004,462006
20 ติ๊กต้าเภสัช โชคชัย 044-251397
21 จี้แซ่ตึ้ง สี่คิ้ว 044-411224
22 คลีนิคนายแพทย์ฤทธิ์ทา สี่คิ้ว 086-5855018
สระบุรี
1 คลังยาแสงทองเภสัชสระบุรี เมือง 036-212050
2 พรชัยเภสัช 036-371270
3 ภก.วิฑูรย์ ชัยธีระศักดิ์ 081-8522649
4 เภสัชกรหญิงมัลลิกา 036-266461
5 ยินดีเภสัช 036-201115
ลพบุรี
1 ร้านไทยสินฟาร์ม่า เมือง 087-847470
2 สมหมายเภสัช เมือง 036-421572
3 เพื่อนเภสัช เมือง 036-411614
5 บนเมืองเภสัช เมือง 085-4093474
4 ไก่โต้งฟาร์มาซี บ้านหมี่ 084-0096378