ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น
1 หจก.ศรีโพธิ์กรุ๊ป เมือง 089-7129787
2 ศรีจันทร์ฟาร์มาซี เมือง 043-321329
3 หจก.ดรักเซ็นเตอร์ เมือง 043-238939
บ้านยาศรีฐาน เมือง 043-700005
อุดรธานี
1 ส่งเสริมเมดิคอล เมือง 042–222378
2 หจก.เอสอาย ซัพพลาย เมือง 093-0211361
3 ก เภสัช เมือง 086-3671997
4 สมบูรณ์เภสัช เมือง 042-221689
5 เภสัชกรศิริชัย เมือง 088-5601113
6 ชัยเจริญเภสัช เมือง 084-6844569
นครพนม
1 ภก.พรพิทักษ์ นาแก 081-8716267
2 ภก.สิทธิพงษ์ เรณูนคร 081-6008297
3 กิตติฟาร์ม่า เมือง 042-511545
หนองคาย
1 เภสัชกรน้อย เมือง 081-8716690
2 หมอยาเภสัช เมือง 084-6047315
3 ตง ตง โอสถ เมือง 042-413331
เลย
1 แสงทองเภสัช เมือง 081-5460655
2 คลังยาเภสัช เมือง 089-8412391
สกลนคร
1 ชัยวัฒน์คลังยา เมือง 085-5977765
2 ยาทองไชย เมือง 081-8716261
3 บ้านยาต้น เมือง
4 อุดรโอสถ สว่างแดนดิน 042-721077
หนองบัวลำพู
1 สุกรีเภสัช เมือง 093-4517119
2 เภสัชกรหนองบัว เมือง 081-5441740
บึงกาฬ
1 นรินทรเภสัช เมือง 083-1495778
ร้อยเอ็ด
1 ห้องยาเภสัชกร เมือง 043-512275
2 สันติศักดฺเภสัช เมือง 043-511806
3 นามศักดิ์เภสัช เมือง 088-5710609
4 บ้านหมอยาเภสัช เมือง 096-220558
5 ธนะโรจน์โอสถ เมือง 043-512053
6 ร้านยาเภสัชกร เมือง 043-520251
7 ฟาร์ม่าแคร์ เมือง 043-525741
8 ร้านขายยาเภสัชชุมชน เมือง 043-515451
9 เจริญศักดิ์เภสัช โพนทอง 043-371555
10 ร้านยาแสนสุข โพนทอง 089-7771127
11 สมนึกเภสัช สุวรรณภูมิ 043-581162
12 ร้านก้องเภสัช โพนทอง 043-571408
กาฬสินธุ์
1 บุญยงเภสัช เมือง 043-811100
2 ไกรศรีเภสัช เมือง 043-8111526
3 ภก.สุมิตร ห้วยผึ้ง 043-869129
สุรินทร์
1 หมอยา เมือง 044-512380
2 บุญเที่ยงเภสัช เมือง 044-512470
3 กังวานเภสัช เมือง 044-512158
4 ศรีไทยโอสถ เมือง 044-511157
5 ใบยา เมือง 044-518989
6 เทียนอันตึ้ง ศีขรภูมิ 044-561164
7 ซินกวงเฮงโอสถ รัตนบุรี 044-569271
อุบลราชธานี
1 พลอยรุ้งเภสัช เมือง 045-316994
2 บ้านยาบิ๊กซี เมือง 087-1269576
3 ราชาฟาร์มาซี ตระการพืชผล 045-481103
4 สว่างฟาร์มาซี เดชอุดม 045-361097
5 ใบยา วารินชำราบ 086-5240901
6 ทวีวัฒน์เภสัช วารินชำราบ 045-321428
มหาสารคาม
1 วีกิจเภสัช บรบือ 043-771346
2 กิตติพรเภสัช เมือง 043-721651
3 เกษียรเภสัช เมือง 043-742300
4 บ้านหมอยา เมือง 043-712128
5 เมธินเภสัช เมือง 043-722569
6 บีบีเฮลท์แคร์ กันทรวิชัย 043-712793
7 บ้านยาเภสัช โกสุมพิสัย 089-4190506