ภาคเหนือ

เชียงใหม่
1 สยามชัยเภสัช เมือง 053-273159
2 ฟาร์ม่าชอยส์ เมือง 053-338444
3 ก.อุดมเวชภัณฑ์ เมือง 053-213756
4 ดาราเภสัช เมือง 053-244028-9
5 ธวัชเภสัช เมือง 053-491080
6 ซับม่อยเภสัช เมือง 053-281940
7 พีระเภสัช เมือง 053-232222
8 เอ็มฟาร์มาซี เมือง 053-273303
9 ช.เจริญเภสัช เมือง 053-874177
10 จรัญเภสัช เมือง 053-481097
11 เดชาเวชภัณฑ์ เมือง 053-276996
12 สมศักดิ์เภสัช สันทราย 053-211545
ตาก
1 ศรีศิริเภสัช เมือง 055-541005
2 บ้านยา เมือง 055-515155
4 นรินทรเภสัช เมือง 055-511942
6 ฮั่วเฮงตึ้ง 2 เมือง 055-511877
5 เมืองทองฟาร์มาซี แม่สอด 055-531256
3 สกฤษฟาร์มาซี แม่สอด 055-531754
7 ภญ.ณัฐกานต์ แม่สอด 055-531218
8 ช่อมะกอกเภสัช แม่สอด 097-9562289
ลำปาง
1 เอ็น.บี.ฟาร์ม่า 054-323555
2 เภสัชประตูชัย เมือง 054-225156
3 ช.เภสัช เมือง 054-227890
4 วิตามิน เมือง 054-221446
5 ธีระเวชภัณฑ์ เมือง 054-217920
6 นำเคี้ยวโอสถ เมือง 054-224823
ลำพูน
1 เทอดศักดิ์เภสัชกร เมือง 053-534815
2 เภสัช มอ ชอ เมือง 053-581797
3 สุปัญญาเภสัช เมือง 089-7036103
4 แสงทองเภสัช เมือง 053-511937
5 เจริญพรเภสัช เมือง 053-511374
6 พัศพงศ์เภสัช เมือง 053-511796
เชียงราย
1 ศิริบูรณ์ 2014(อนุรักษ์ป่าก่อ) เมือง 053-763074
2 เชียงรายเภสัช เมือง 053-711014
3 สงวนไทยเภสัช เมือง 053-715287
4 ตงฮั้วโอสถ เมือง 053-711251
5 เจริญเภสัช แม่สาย 053-712289
6 ซินตงเซียมโอสถ แม่สาย 053-731499
7 ศรีวัฒนาฟาร์มาซี แม่สาย 053-731152
8 บ้านเภสัชกร ขุนตาล 053-797066
แม่ฮ่องสอน
1 แม่ฮ่องสอนเภสัช เมือง 089-6969444
พะเยา
1 ไพบูลย์เภสัช เมือง 054-431216
2 ลิ่มหยู่หลี เมือง 054-430197
3 ชูชัยฟาร์มาซี เชียงคำ 054-451391
4 เจริญฟาร์มาซี เมือง 054-431806
5 นำชัยเภสัช เมือง 054-431852
แพร่
1 ธีระเภสัช เมือง 054-523080
2 เทวัญฟาร์กมาซี เมือง 054-620789
3 เภสัชกรธนัย เมือง 054-591575
4 น้ำทองเภสัช เมือง 090-0546435
น่าน
1 หมอยา ปัว 086-7314131
2 สมศักดิ์เภสัช 2 ปัว 054-791146
3 พงษ์ลดาเภสัช เมือง 054-710608
4 ภก.สมจิตต์ เมือง 054-771930