เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด

Continental - Pharm Co.,Ltd. was established since 43 years ago in 1973 with the aim of manufacturing and distributing finished medicine. At First, the company focused business on Pediatrict and Gynaecology market and then expanded product line to surgery and medicine department.

In 1999 General care product co.ltd. and General Candy co.,ltd.came to be Continental Pharm joint venture, then consumer products such as soap with antibacterial agent is added into company product line.

Mission

  • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้
  • พัฒนาพนักงานในองค์กร ให้เกิดความก้าวหน้า ด้วยการฝึกอบรม และเคารพในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในองค์กร
  • พัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าบนพื้นฐานของความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ร่วมกัน
  • ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างเต็มความสามารถ

Vision

To develop both manpower and organization to be a professional business party.The modern Information Technology and advanced communicating system are encouraged to use in company for enhancing business growth.