ยินดีต้อนรับสู่บริษัทคอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด (Welcome to Continental-Pharm website)

ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ คือ การคำนึงถึงการผลิตยาที่ได้คุณภาพ ตามขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ดีและได้มาตรฐานตามที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของ GMP/ PIC/S ทั้งบุคลากร อาคาร สถานที่ เครื่องจักร และสภาวะแวดล้อม อีกทั้งปฏิบัติตามระบบ และการควบคุมที่ดีอย่างเข้มงวด บริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ยาที่มีประสิทธิผลสูงสุดต่อการรักษานั้นๆ
Mission: To produce low cost and high-quality medicine follow as good manufacturing practices (GMP), PIC/S, and the products

ยาน่ารู้

ประเภทของยา

ยา ตามพระ ราชบัญญัติยา หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัดบรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์ แม้กระทั่งวัตถุที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ ก็จัดว่าเป็นยาเช่นกัน
ประเภทของยาตามกฎหมาย
1. ยาสามัญประจำบ้าน
2. ยาอันตราย
3. ยาควบคุมพิเศษ
4. ยาบรรจุเสร็จ

Read more

ยาหน้าเคาน์เตอร์

ยาโอทีซี (Over-the-counter drugs) คือยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้เองจากร้านค้าหรือร้านขายยาทั่วๆไป โดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ เพราะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาค่อนข้างดีและมีความปลอดภัย เกิดพิษหรืออาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายน้อย จัดเป็นยาที่ใช้รักษาโรคพื้นฐาน หรือโรคที่พบได้บ่อยและไม่อยู่ในขั้นเกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อร่างกายและสุขภาพ

Read more

What if I need to take more than one medicine?

There are many OTC medicines that contain the same active ingredient. If you take several medicines that happen to contain the same active ingredient, for example a pain reliever along with a cough-cold-fever medicine, you might be taking two times the normal dose and not know it. Read more